خانه اخبار استانی بوشهری ها چقدر زکات فطره به کمیته امداد دادند؟