خانه اخبار استانی بوشهری ها ۱۳۸ میلیارد تومان زکات دادند