خانه اخبار استانی بوشهری ها 4.5 میلیارد تومان صدقه دادند