خانه اخبار استانی بوشهر دومین استان از لحاظ کم آبی است