خانه اخبار استانی بوشهر سومین شهر بدون گدا می شود؟