خانه اخبار استانی بیانیه باشگاه شاهین تابان بوشهر در خصوص تیمداری