خانه اخبار ویژه بیانیه باشگاه پرسپولیس در پاسخ به کسر یک امتیاز