خانه اخبار ویژه بیانیه مسعود پزشکیان درباره مناطق، اقوام، ادیان و مذاهب کشور