خانه اخبار ویژه بیانیه مهم وزارت کشور درباره اتباع افغانستان