خانه اخبار استانی بیمارستان قلب بوشهر به دستگاه پیشرفته تجهیز شد