خانه اخبار ویژه بیماری فرزاد حسنی یک تئاتر را تعطیل کرد!