خانه اخبار استانی بیمه سلامت با داروخانه های بوشهر تسویه کرد