خانه اخبار ویژه تاج: ما آدم پولداری هستیم که پول نداریم!