خانه اخبار ویژه تاج پشت سپاهان را در پرونده الاتحاد خالی کرد