خانه دسته‌بندی نشده تا باکو «نظامی» را هم به نام خود ثبت نکرده، بجنبیم!