خانه اخبار ویژه تحقیر عربستان در کنفرانس خبری توسط مانچینی