خانه اخبار استانی تحویل ۷۴۱ سری جهیزیه به مددجویان کمیته امداد بوشهر