خانه اخبار استانی تخت‌های بیمارستانی بوشهر ۸۰ درصد افزایش یافت