خانه اخبار ویژه تراب محمدی سرپرست استانداری آذربایجان شرقی شد