خانه اخبار ویژه ترفند لوکادیا برای پرداخت نکردن جریمه به پرسپولیس!