خانه اخبار استانی «ترمز» عامل ۶۴ درصد مردودی‌ کامیون‌های بوشهر در معاینه فنی