خانه اخبار ویژه ترور شاه در کاخ مرمر؛ روزی که شاه باز هم از مرگ جَست!