خانه اخبار ویژه ترک سپاهان از سوی ژوزه مورایس منتفی شد