خانه اخبار ویژه تساوی قعرنشینان در آبادان با گل به خودی