خانه اخبار استانی تسویه ۱۹۰ میلیارد تومان از بدهی‌های آبفا بوشهر