خانه اخبار ویژه تشویق شدید نکونام در تمرین، مصدوم داد!