خانه اخبار ویژه تشکیل شش کمیته اجرایی برای مدیریت امور ایام پیش‌رو