خانه اخبار ویژه تصاویرِ معابر مشهد، قبل و بعد از وقوع سیل