خانه اخبار ویژه تصاویر/ آسیب جدی به بنای تاریخی نقش رستم