خانه اخبار ویژه تصاویر/اتفاق قشنگی که در حاشیه تمرین استقلال افتاد