خانه اخبار ویژه تصاویر/ اجتماع حامیان سعید جلیلی در شهریار