خانه اخبار ویژه تصاویر/ از شیر سارق تا خشم و اندوه از کشتن یک خرس محبوب