خانه اخبار ویژه تصاویر/از چاپارخانۀ رشت تا حمام تهران