خانه اخبار ویژه تصاویر/ استقبال از نوروز در اوایل دهه هفتاد