خانه اخبار ویژه تصاویر/ استقبال عجیب محمدرضا پهلوی و فرح از برژنف