خانه اخبار ویژه تصاویر/ افطاری ساده در پارک جنگلی ناهارخوران گرگان