خانه اخبار استانی تصاویر/ انتخابات ریاست جمهوری در شهر بوشهر