خانه اخبار ویژه تصاویر/ ایران در زمان گل سردار، دوازده نفره بود!