خانه اخبار ویژه تصاویر/این تویوتا حتی در ۴۰سالگی بازنشسته نمی‌شود!