خانه اخبار ویژه تصاویر/ بازدید گردشگران با شتر از اهرام جیزه