خانه اخبار ویژه تصاویر/ بازرسی بدنی شرکت کنندگان در کنکور