خانه اخبار ویژه تصاویر/ بازسازی کلاه‌خود یک سواره نظام عالی رتبه رومی