خانه اخبار استانی تصاویر/ برگزاری چهلم هنرمند بوشهری