خانه اخبار کادر قرمز تصاویر/ به مناسبت آقایی علی دایی در آسیا