خانه اخبار ویژه تصاویر/ تاجرآباد، بلوچستانی کوچک در حاشیه شهر مشهد