خانه اخبار ویژه تصاویر تازه‌ تخت جمشید، بغضِ ایران را بدجوری ترکاند!