خانه اخبار ویژه تصاویر/ تجمع اعتراضی علیه حکم حمید نوری مقابل سفارت سوئد