خانه اخبار استانی تصاویر/ تجمع حمایت از حجاب در بوشهر