خانه اخبار ویژه تصاویر/ تظاهرات بزرگ حمایت از فلسطین در نیویورک