خانه اخبار ویژه تصاویر/ تغییر ظاهری رئیسی؛ پای عمل پزشکی در میان است؟